Bloemrijke Akkerranden Pieperpootproject Weidevogelbescherming Binnenduinrand Agrarische Natuur Vereniging

Bloemrijke Akkerranden

Pieperpootproject

Weidevogelbescherming

Binnenduinrand

Agrarische Natuur Vereniging

Nieuws

Project bloeiende akkerranden groot succes

De bloemrijke akkerranden, die vorig jaar voor het eerst zijn ingezaaid op Voorne-Putten, zijn in alle opzichten een succes. Passanten reageerden enthousiast op de bloemenweelde die aankomende zomer weer opnieuw op het eiland te zien zal zijn en akkerbouwers zijn tevreden met het resultaat, volgens het rapport Evaluatie Bloemrijke akkerranden Voorne-Putten.

 

De bloemrijke akkerranden zijn niet alleen een succes omdat de kleurrijke stroken een lust voor het oog zijn, maar vooral omdat ze nuttig zijn. De bloemenranden trekken namelijk natuurlijke vijanden aan van de ‘plaaginsecten’ die het op het gewas voorzien hebben.

De landbouwers die vorig jaar deelnamen aan het project van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP) en de Landschapstafel zijn tevreden over het nut van de bloemranden. De bloemenweelde trekt ondermeer roofwantsen en sluipwespen aan die in de aangrenzende akker op jacht gaan naar voor het gewas schadelijke insecten als luizen, graanhaantjes en trips.

Akkervogels, insecten en andere dieren profiteren deze zomer van de bloemrijke akkerranden. Akkervogels zijn insecteneters en gedijen bij het insectenaanbod in de bloeiende akkerrand. Naast het vergroten van de biodiversiteit op het eiland is de verwachting dat ook de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water terecht komen.

Het eerste jaar met bloemenranden was leerzaam, hebben de akkerbouwers ondervonden. Zij kwamen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het Waterschap overweegt om een bijdrage te leveren aan de bloemrijke akkerranden wanneer deze langs watergangen worden aangelegd. Dit om te zorgen voor een bufferzone tussen sloot en gewas, zodat minder sproeimiddelen in het oppervlaktewater terecht komen.

Bij NVP stromen vanuit de agrarische sector en particulieren aanvragen binnen om aan te haken bij het project. Bekeken wordt in hoeverre daaraan kan worden voldaan. Particulieren die het succesvolle bloemenmengsel willen inzaaien, kunnen via de website www.natuurlijkvoorneputten.nl zien hoe daaraan te komen is.

Fotowedstrijd

De initiatiefnemer van het akkerrandenproject, Natuurlijk Voorne Putten, viert dit jaar haar 15-jarig bestaan. Dat feest staat voor een belangrijk deel in het teken van de bloemrijke stroken die veelal aan de overkant van een sloot langs polderwegen te zien zijn. De hele zomer door wordt een fotowedstrijd gehouden waarbij maandelijks een winnaar bekend wordt gemaakt.

Waar ze niet al in oktober werden weggemaaid hebben de bloemranden vorig jaar tot ver in november in bloei gestaan. In totaal is er door de deelnemers 3 hectaren aan bloemrijke akkerranden ingezaaid met een totale lengte van 10 kilometer.
Wil je op de hoogte blijven van de fotowedstrijd? Volg ons dan op Facebook.com/natuurlijk.voorneputten

Kiem gelegd voor bloemrijke akkerranden

Met het inzaaien van de eerste strook bloemrijke akkerranden is in het voorjaar van 2018 de kiem gelegd voor een uniek project op Voorne-Putten. Bij zo’n 15 agrariërs (en enkele andere terreinbezitters) is een kilometer van hun akkerrand ingezaaid met bloeiende kruiden. Die zijn niet alleen prachtig om te zien, de bloemrijke akkerranden zijn ook uiterst nuttig doordat ze insecten weglokken van de gewassen. De boer stemt daarop zijn gebruik van bestrijdingsmiddelen af. Elke besparing in het gebruik van die sproeistoffen is milieuwinst.

Na jarenlang pogingen te hebben gedaan om op het eiland bloemrijke akkerranden van de grond te krijgen, kreeg de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP) in 2017 groen licht voor het opstarten van het project van de Landschapstafel (een samenwerkingsverband van overheden en natuurorganisaties). En ook ruim voldoende boeren bleken bereid om een strook akkergrond in te leveren voor een natuurvriendelijker teelt van gewassen.Het NVP-akkerrandenproject voor de komende drie jaar vergt een investering van 75.000 euro. De provincie stelt daarvan 37.000 euro beschikbaar, de deelnemers financieren eenzelfde bedrag in de vorm van extra arbeid. Zij onderzoeken de effecten van de akkerrand op het gewas.

Kuikens kruipen uit ei in Luilekkerland

In de gebieden waar de weidevogelvrijwilligers samen met boeren de nesten van weidevogels beschermen, zijn de eerste kuikens dit voorjaar uit hun ei gekropen. Daarmee zit de taak van de oudervogels erop, de kleintjes moeten vanaf dat moment zelf hun kostje bij elkaar zien te scharrelen. Dat is gelukkig geen probleem in de plasdrasgebieden die speciaal als foerageergebied voor het kroost van weidevogels als de kievit, scholekster, grutto en tureluur zijn aangelegd. Deze natte gebieden vormen met hun overvloed aan waterminnende insecten een waar Luilekkerland voor de jonge vogels.

In de plasdrasgebieden wordt de waterstand op peil gehouden met behulp van zonne-energie pompen die de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten mede dankzij een legaat van een natuurminnende eilandbewoonster kon aanschaffen. De plasdrasgebieden waarin nu de eerste weidevogelkuikens rondscharrelen zijn te vinden aan de Drieëndijk bij Heenvliet, in de polder Simonshaven, langs de Oude Waaldijk bij Abbenbroek en de Hollemaarsedijk bij Zwartewaal. Daar kunnen de kuikens veilig de tijd overbruggen totdat ze kunnen vliegen. Dankzij hun voedselrijke omgeving gaat het weer wat beter met de weidevogels die broeden in de weilanden waar de nesten beschermd worden.

Vier scholen strijden om pieperpootbokaal

Vanaf half maart binden vier scholen op Voorne-Putten de strijd aan om de Pieperpootbokaal 2019 van Natuurlijk Voorne-Putten. Het zijn obs De Kring in Hellevoetsluis, obs De Bosrand in Oostvoorne, cbs de Bron in Spijkenisse en de Plusklas Voorne-Putten met afdelingen in Vierpolders, Hellevoetsluis en Geervliet. Hun groep 7 teelt in een grote kist op het schoolplein aardappelen.

Een plekje in de volle zon, slim bemesten, tijdig begieten en zonodig de jonge plantjes afdekken kunnen het verschil maken tussen winnen en verliezen. Echte verliezers zijn er overigens niet. Alle gelegenheidsboeren krijgen op de laatste dag van het project een royale zak Hoekse chips mee naar huis.

De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten organiseert sinds een paar jaar het Pieperpootproject voor scholieren. Kinderen beleven zo in de praktijk wat er zoal voorafgaat aan die gekookte aardappel of dat patatje op je bord. Jaarlijks selecteren we enkele scholen op Voorne-Putten waar vroeg in het voorjaar een forse kist met aarde op het schoolplein wordt neergezet. De leerlingen poten daarin eigenhandig de door ons aangeleverde aardappelen. Voor de deelnemende scholen organiseren we desgewenst een bezoek aan een aardappelboer met de hele klas, waarbij de jeugd kan zien hoe het er in het echt aan toegaat.

Het wordt weer een superspannend moment als de jonge aardappeltelers vlak voor de zomervakantie hun eigen oogst opgraven, waarna die wordt gewogen en duidelijk is wie de winnaarsbokaal 2018 in de wacht sleept.In 2018 won de Markenburgschool in Geervliet de trofee met een oogst van 10 kilo. Die prestatie zal moeilijk te evenaren zijn.

Grote verontwaardiging over kappen 1000 knotwilgen  

U heeft het misschien al in de krant gelezen of gezien in het NOS-journaal. Het Waterschap heeft 1000 knotwilgen gekapt die als oeverbescherming langs de oevers van rivier de Bernisse stonden, soms al 40 jaar. En heeft de overgebleven stompen ingesmeerd met het giftige round-up om die totaal te vernietigen.

Onze voorzitter van Natuurlijk Voorne-Putten, Ies Klok, sloeg direct alarm en diende als fractievoorzitter Natuurterreinen van het waterschap een motie van treurnis in tegen de verantwoordelijke heemraad Lies Struik. Die heeft intussen excuses gemaakt, maar het kwaad is al geschied. De kaalslag aan de schitterende oevers van de Bernisse is een feit.

Natuurliefhebbers op Voorne-Putten zijn ontzet over de onbegrijpelijke actie. Stichting Fluisterboot, die druk is met het realiseren van rondvaarten over de tot voor kort door groen omzoomde rivier, heeft ons laten weten ook enorm te balen van de nu zo kale Bernisse oevers. Klok en zijn collega’s in de verenigde vergadering hebben deze week afgedrongen dat zij voortaan bij dergelijke ingrijpende acties tijdig betrokken worden. Bomenkap zoals langs de Bernisse mag niet meer op eigen initiatief van een onderhoudsploeg in gang worden gezet.

Als bestuur van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten zijn wij verbijsterd en verontwaardigd over de grootschalige bomenkap maar we zijn blij met manier waarop onze voorzitter daarop reageerde. Het waterschap heeft inmiddels toegezegd dat er vervangende bomen worden aangeplant.

Natuurlijk Voorne-Putten gaat door met het beschermen en uitbouwen van het mooie natuur- en cultuurlandschap van het eiland. Naast het realiseren van bloemrijke akkerranden zijn we intussen ook gestart met een proefproject ‘kruidenrijke graslanden’.

Voorne-Putten is een stuk groener 

Als agrarische natuurvereniging heb je een naam hoog te houden en dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Sinds wij de aftrap gaven voor het project Kleine Landschap Elementen (KLE) ligt het eiland Voorne-Putten er een stuk groener bij. Het bestuur van Natuurlijk Voorne-Putten ging in 2015 de boer op om geld bijeen te sprokkelen voor een grootscheepse aanplant van streekeigen groen op het eiland. Met succes! De provincie en Deltaport Donatiefonds stemden ermee in om samen het leeuwendeel van de kosten voor het plantproject beschikbaar te stellen. Bewoners van het eiland haakten er gretig op aan.

Uiteindelijk kreeg Voorne-Putten er via het KLE-project 800 bomen en zo’n 8000 struiken bij, ruim 5,5 hectare aan nieuwe beplanting. Beplanting zoals die vanouds op het eiland groeide, maar waarvan de afgelopen decennia een niet onaanzienlijk deel verloren ging door de toenemende verstening - de massale bouw van huizen en bedrijven.

Al dat nieuwe groen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen, in akkergebieden vormen ze groene eilandjes waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen. Het vergroenen van het eiland was niet het enige waar Natuurlijk Voorne-Putten zich vorig jaar sterk voor maakte. In ons jaarverslag kunt u zien waar de vereniging zich het afgelopen jaar zoal mee heeft beziggehouden.

Kuikenbeschermers ontvangen Groene Lint Nissewaard

Het is niet onopgemerkt gebleven dat Natuurlijk Voorne-Putten zich sterk maakt voor een mooier eiland waar het niet alleen goed wonen is maar waar ook de weidevogels graag nestelen. De NVP-weidevogelgroep was genomineerd voor ‘Het Groene lint’, een onderscheiding waarmee een bijzondere prestatie voor natuur, milieu en duurzaamheid wordt onderstreept.

De vrijwilligers van de NVP-weidevogelgroep trekken ieder voorjaar de weilanden in om nesten van graslandbroeders als de kluut, de grutto en de tureluur in kaart te brengen. Samen met de boer zorgen zij ervoor dat de kuikens van de weidevogels veilig op kunnen groeien.

Het Groene Lint is de jaarlijkse prijs van Milieudefensie Nissewaard, en in het stadhuis van Spijkenisse zijn op 26 mei de winnaars bekend gemaakt van de juryprijs, de publieksprijs en van de Groene lint Pluim. Klik hier voor een videoverslag.

Feestelijke aftrap voor groener Voorne-Putten

Met een pincet een rattenkaak en muizenribbetjes vissen uit de braakbal van een uil. En dan door naar de vogelspeurtocht en het springkussen. Ouders hadden geen omkijken naar hun kroost bij het plantfeest van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten bij Historyland Hellevoetsluis. Die konden ongestoord aanschuiven bij een workshop en na een tocht langs de kramen en een gratis patatje bekijken hoe de gemeenten op het eiland met hun plan ‘kreken kweken’ de natuur de ruimte geven.

Natuurlijk Voorne-Putten sluit daar met haar actie om streekeigen groen terug te planten op het eiland naadloos op aan, benadrukten Provinciegedeputeerde Han Weber en voorzitter Dick van Doorn van het Deltaport Donatiefonds. Zij zetten samen een grote notenboom in de grond bij Historyland. De eerste van de 700 bomen en 8.000  struiken die Voorne-Putten bijkomen, in totaal  ruim 5,5 hectare.

Het Plantfeest waarmee Natuurlijk Voorne-Putten de aftrap gaf voor het vergroenen van het eiland was al even succesvol als de plantactie zelf. Het door de agrarische natuurvereniging opgezette en door de provincie en bedrijfsleven gesponsorde project Kleine Landschap Elementen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen en groene eilandjes in akkerbouwgebieden waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.

Foto impressie

images/aardappels-te-koop.jpg
OM u een indruk te geven van onze wonderschone groene omgeving. Wellicht wilt u ook actief meewerken om het foto's van het landschap van Voorne-Putten op onze site te laten zien.

Weidevogels

images/dijk-omg-vierpolders.jpg
Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling.

De Groene kaart

images/Naamloos-2.jpg
De Groene kaart, de fiets- en wandelkaart van NVP, is zo langzamerhand in heel Nederland bekend. Jaarlijks worden er 35.000 exemplaren gedrukt van de kaart met de markante koeienkop.

Natuurlijk Voorne Putten

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met het secretariaat.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.