Natuurlijk Voorne Putten!!    Natuurlijk Voorne Putten!! Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Natuurlijk Voorne Putten!!

Welkom


Brandbrief na massaslachting vogels 
In een ‘brandbrief’ aan het Waterschap Hollandse Delta heeft de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten (NVP) een klacht ingediend over het te vroeg in het jaar en veel te ver uitmaaien van de wegbermen langs polderwegen. In een periode dat veel vogelkuikens die nog niet kunnen vliegen hun maaltje bijeen zoeken in de bloeiende bermen, vergt dat veel slachtoffers. Dat werd duidelijk in de polder van Nissewaard, waar na het maaien langs de weg en in de berm een hele serie dode vogels lag. Voor de verkeersveiligheid moet er gemaaid worden, vooral bij kruispunten, daarover zijn we het eens met het Waterschap. Maar dan wel met beleid; in de polder is een strook van 80 cm vanaf de weg afdoende. Op de drukkere wegen houdt het Waterschap 1.50 m aan bij het maaien. 

Het AD en de huis-en-huisbladen op Voorne-Putten hebben uitgebreid aandacht besteed aan onze actie voor een zorgvuldiger maaibeleid.

De brief die we aan het Waterschap stuurden kunt u onder dit artikel lezen.

Het vervolg:
Intussen hebben bestuursleden van NVP een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het Waterschapsbestuur. Wij hebben daarin de aandacht gevestigd op de Flora- en Faunawet waarin staat dat inheemse vogels wettelijk zijn beschermd: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden.
Het Waterschap brengt daar tegenin dat alvorens er gemaaid wordt er gekeken wordt of er nesten zijn, maar het is klip en klaar dat nesten voor de maaier onmogelijk te vinden zijn in de weelderige bermbegroeiing. Onze vrijwilligers van het weidevogelproject gaan al heel vroeg in het voorjaar op pad om via de vliegbewegingen van de vogels uit te zoeken waar ze nestelen, en dan is het nog een heel karwei om dat goed verstopte kuiltje met eieren in de grond te vinden. Bovendien broeden ze vaak in een weiland of akker, maar zoeken hun jongen daarna de wegberm op om daar de insecten te vangen die ze nodig hebben om tot ‘vliegvlug’ te kunnen opgroeien.
Wij hebben er nogmaals met klem bij het Waterschap op aangedrongen om voortaan pas na (op z’n vroegst) 15 juli te maaien en langs de secundaire polderwegen niet meer dan 80 cm. 
Na alle aandacht in de pers hebben we veel reacties gekregen van mensen die zich ook ergeren aan het vroeg en ver uitmaaien, al is het maar omdat die bloeiende bermen zo mooi zijn en een zo boeiend leefgebied van vogels en insecten. 
Dat alles hebben wij gemeld aan de voor de wegen verantwoordelijke Waterschapsbestuurder.  
Het Waterschap gaat onze klacht intern bespreken en wij gaan er vanuit dat er voortaan zorgvuldiger te werk wordt gegaan bij het maaien.Brief aan het Waterschap Hollandse Delta

"Er is de afgelopen weken een massaslachting aangericht langs polderwegen in de gemeente Nissewaard. Daar bieden kapotgemaaide jonge vogels een trieste aanblik. De rijk bloeiende bermen, die tot voor kort tot circa 80 centimeter tot een meter van de weg waren gekortwiekt, zijn nu over een breedte van anderhalve meter en soms veel verder afgemaaid. 

Een voorbeeld: Langs de Dwarsweg tussen Oudenhoorn en Zuidland telden we over een afstand van  2,5  km. (weggedeelte tussen de Ruigendijk en Koekendorpsweg) de kadavertjes uit elf kapotgemaaide nesten en dat was nog maar een globale telling, vanuit een rijdende auto. Daarbij waren ook kuikens van de Kievit. 

De agrarische natuurvereniging ‘Natuurlijk Voorne-Putten’ stuurt het weidevogelbeheer aan op het eiland Voorne-Putten. Weidevogels als de Kievit, Grutto en Kluut staan zwaar onder druk. De provincie geeft – via onze vereniging - een compensatiesubsidie aan de boeren die nesten op hun land beschermen, ondermeer door uitgesteld maaien, tot na het broedseizoen. Onze vereniging maakt zich ook sterk voor meer bloeiende akkerranden op Voorne-Putten. Het is dan wrang om te zien dat het alternatief, de bloeiende bermen zo nietsontziend zijn gedecimeerd. Bloeiende bermen zijn niet alleen mooi, ze vormen ook een belangrijk leef- en foerageergebied voor vogels en insecten. Naast broedende (weide)vogels en de al even dramatisch in aantal krimpende eenden, fourageren daar bijen en vlinders (ook bedreigd) en allerlei insecten die bij gebrek aan bermbloemen het gewas van boeren aanknagen, wat extra gifspuiten tot gevolg heeft. 

Het bestuur van Natuurlijk Voorne-Putten is geschokt en verbijsterd over het maaibeheer in de polders. Wij dringen er met klem op aan om het maaien van de bermen in het broedseizoen stop te zetten en buiten het broedseizoen zoveel mogelijk te beperken."

 


Spiritueel weekend in de wijngaard
Wie geest en lichaam wil verwennen kan zaterdag 11 juni en zondag 12 juni terecht bij het groots opgezette evenement ‘Vita é Vino’ in Wijngaard Domein de Vier Ambachten (nr. 14 op de Groene Kaart) nabij Zuidland. Daar staat beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur alles in het teken van Spirit, Nature, Beauty and Health.

Alle aspecten van levenskunst en gezonde life style staan een weekend lang centraal in de wijngaard. Bezoekers kunnen er mediteren en er zijn diverse mediums aanwezig. Er zijn allerlei massage technieken, workshops, maar ook biologische groenten (pakketten), natuurzuivere Nederlandse wijn,  jams en puur natuur honing uit eigen gaard. Er is kunst en muziek, spiritualiteit, yoga en reconnection.


Wijngaard Domein de Vier Ambachten, een van de oudste wijngaarden in Nederland, maakt diverse wijnen, cider, likeur en jams van duurzaam, natuurzuiver geteeld fruit. Door zijn schitterende, rustgevende ligging is de wijngaard de perfecte plek voor een spiritueel paranormaal weekend, dé plek voor levensgenieters.

Entreekaarten zijn in de voorverkoop via internet te bestellen voor 6,00 p/p (10,00 p/p incl. lunch, hapjes en een drankje). Tijdens het weekend zelf aan de poort voor 7,50 p/p (12,50 p/p incl. lunch, hapjes en een drankje).


De wijngaard is te vinden aan de Biertsedijk Oost 8 te Simonshaven.

Voor uitgebreider informatie: 06 39020114 (Fred Lorsheijd) 

devierambachten@live.nl - http://www.agthuysen-wijnbouw.nl/vita-e-vino.html

https://www.facebook.com/2016vita/?ref=aymt_homepage_panel


Voorne-Putten is een stuk groener 
Als agrarische natuurvereniging heb je een naam hoog te houden en dat is wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Sinds wij de aftrap gaven voor het project Kleine Landschap Elementen (KLE) ligt het eiland Voorne-Putten er een stuk groener bij. 
Het bestuur van Natuurlijk Voorne-Putten ging in 2015 de boer op om geld bijeen te sprokkelen voor een grootscheepse aanplant van streekeigen groen op het eiland. Met succes! De provincie en Deltaport Donatiefonds stemden ermee in om samen het leeuwendeel van de kosten voor het plantproject beschikbaar te stellen. Bewoners van het eiland haakten er gretig op aan. 
Uiteindelijk kreeg Voorne-Putten er via het KLE-project 800 bomen en zo’n 8000 struiken bij,  ruim 5,5 hectare aan nieuwe beplanting. Beplanting zoals die vanouds op het eiland groeide, maar waarvan de afgelopen decennia een niet onaanzienlijk deel verloren ging door de toenemende verstening - de massale bouw van huizen en bedrijven. 
Al dat nieuwe groen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen, in akkergebieden vormen ze groene eilandjes waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.
Het vergroenen van het eiland was niet het enige waar Natuurlijk Voorne-Putten zich vorig jaar sterk voor maakte en hier kunt u zien waar de vereniging zich het afgelopen jaar zoal mee heeft beziggehouden.


Kuikenbeschermers ontvangen Groene Lint Nissewaard
Het is niet onopgemerkt gebleven dat Natuurlijk Voorne-Putten zich sterk maakt voor een mooier eiland waar het niet alleen goed wonen is maar waar ook de weidevogels graag nestelen. De NVP-weidevogelgroep was genomineerd voor ‘Het Groene lint’, een onderscheiding waarmee een bijzondere prestatie voor natuur, milieu en duurzaamheid wordt onderstreept. 
De vrijwilligers van de NVP-weidevogelgroep trekken ieder voorjaar de weilanden in om nesten van graslandbroeders als de kluut, de grutto en de tureluur in kaart te brengen. Samen met de boer zorgen zij ervoor dat de kuikens van de weidevogels veilig op kunnen groeien.
Het Groene Lint is de jaarlijkse prijs van Milieudefensie Nissewaard, en in het stadhuis van Spijkenisse zijn op 26 mei de winnaars bekend gemaakt van de juryprijs, de publieksprijs en van de Groene lint Pluim. Klik hier voor een videoverslag. 


Cursus vogelherkenning.
De agrarische natuurvereniging organiseert ieder jaar cursussen vogelherkenning. Het kijken naar vogels is een populaire bezigheid en u kan het vrijwel overal toepassen. U kunt naar de vogels in de tuin kijken, tijdens een wandeling in de polder of in het park. Vaak is een pimpelmees van de koolmees redelijk simpel te onderscheiden. Maar het verschil tussen tjiftjaf en een fitis is voor sommigen niet altijd even gemakkelijk. De agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne Putten!! organiseert om die reden een cursus vogelherkenning. De cursus is bedoeld voor iedere startende en ervaren vogelkijker die vogels wil leren herkennen in zijn eigen woonomgeving. 

De cursus: 

Tijdens de cursus leren de deelnemers de beginselen van het vogels kijken. De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Tijdens de theorie krijg je te horen waar rekening mee moet worden gehouden bij bijvoorbeeld de aanschaf van boeken of verrekijker. Er worden veel tips gegeven waar je een vaardigheid ontwikkeld om vogels op naam te kunnen brengen. Er worden tijdens de theorieavonden ook oefeningen gedaan met behulp van boeken. De excursies vinden plaats in zeer vogelrijke en gevarieerde gebieden in de regio. 

Voor informatie: secretariaat Natuurlijk Voorne-Putten!! 


secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Of bij dringende informatie: 06-28503599 


Feestelijke aftrap voor groener Voorne-Putten
Met een pincet een rattenkaak en muizenribbetjes vissen uit de braakbal van een uil. En dan door naar de vogelspeurtocht en het springkussen. Ouders hadden zaterdag geen omkijken naar hun kroost bij het plantfeest van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten bij Historyland Hellevoetsluis. Die konden ongestoord aanschuiven bij een workshop en na een tocht langs de kramen en een gratis patatje bekijken hoe de gemeenten op het eiland met hun plan ‘kreken kweken’ de natuur de ruimte geven.

Natuurlijk Voorne-Putten sluit daar met haar actie om streekeigen groen terug te planten op het eiland naadloos op aan, benadrukten Provinciegedeputeerde Han Weber en voorzitter Dick van Doorn van het Deltaport Donatiefonds. Zij zetten samen een grote notenboom in de grond bij Historyland. De eerste van de 700 bomen en 8.000  struiken die Voorne-Putten bijkomen, in totaal  ruim 5,5 hectare.

Het Plantfeest waarmee Natuurlijk Voorne-Putten 12 december de aftrap gaf voor het vergroenen van het eiland was al even succesvol als de plantactie zelf. Het door de agrarische natuurvereniging opgezette en door de provincie en bedrijfsleven gesponsorde project Kleine Landschap Elementen levert niet alleen een mooier eiland op, maar ook een ideale leef- en schuilplek voor allerlei dieren. De nieuwe aanplant vormt in het voorjaar groene linten waarlangs de vlinders en vleermuizen vliegen en groene eilandjes in akkerbouwgebieden waar bosvogels nestelen en kleine zoogdieren rondneuzen.

Historie
De Agrarische Natuur Vereniging Natuurlijk Voorne-Putten!! is in juni 2004 opgericht op initiatief van de WLTO en de provincie Zuid Holland.

Doel van de vereniging voor plattelandsvernieuwing is creatieve agrariërs een steuntje in de rug geven bij het in stand houden van het prachtige groene cultuurlandschap van Voorne-Putten. Natuurlijk Voorne-Putten speelt een belangrijke rol bij agrotoerisme, stuurt het natuurbeheer aan en zet zowel boer als burger in bij de bescherming van de weidevogels en het landschap. De jongste eilandbewoners laten we op speelse wijze kennis maken met de boerennatuur. 


De activiteiten lopen uiteen van natuurbeheer (beschermen van weidevogels, waterberging, inzaaien van bloemrijke akkerranden en dergelijke) tot agro-toerisme (ontwikkelen van ‘de boer op’ arrangementen, streekproductenmarkt, fietstochten enzovoort). Zo maken we ons sterk voor een afwisselend landschap waarin boeren hun brood verdienen, burgers plezierig wonen en bezoekers genieten van al het moois. Dat landschap is door de eeuwen heen gevormd door de mensen die er in werken. Natuur afgewisseld met weilanden en akkers is een succesformule gebleken. Veel zeldzame dieren, vogels en planten gedijen in onze polders!

Voorne-Putten is een prachtig eiland, vol verrassende natuur met een rijke schakering aan agrarische ondernemingen. Agrariërs spelen erop in met biologisch telen, natuurbeheer, zorglandbouw, agrotoerisme en streekproducten.


Wij hopen dat u onze inzet waardeert en lid wordt. Wellicht ook actief wilt meewerken om het landschap van Voorne-Putten nog verder te verfraaien.

Op deze website vindt u alle informatie, veel plezier!!

Foto impressie

images/aardappels-te-koop.jpg
OM u een indruk te geven van onze wonderschone groene omgeving. Wellicht wilt u ook actief meewerken om het foto's van het landschap van Voorne-Putten op onze site te laten zien.

Weidevogels

images/dijk-omg-vierpolders.jpg
Natuurlijk Voorne Putten stimuleert en sponsort vrijwilligers die in het voorjaar als nestbeschermer op de bres staan voor de kuikens van weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en zomertaling.

De Groene kaart

images/Naamloos-2.jpg
De Groene kaart, de agrotoeristische fietskaart van NVP, is zo langzamerhand in heel Nederland bekend. Jaarlijks worden er 35.000 exemplaren gedrukt van de kaart met de markante koeienkop.

Natuurlijk Voorne Putten

Contactgegevens

Uiteraard kunt u het bestuur bereiken via de e-mail. Heeft u ideeën, advies nodig, problemen of kunt op op een of andere wijze meewerken neem dan contact op met een van onderstaande personen.

Voor informatie of vragen:
secretariaat@natuurlijkvoorneputten.nl

Contactformulier

Heeft u een vraag en wilt u deze via email versturen, vul dan onderstaand formulier volledig in, wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.